Algemene voorwaarden

 1. Verkoop

1. Leveringsdatum of leveringstermijn

1.1. De juiste leveringsdatum of leveringstermijn vermeld in de bestelbon is van strikte toepassing behoudens in geval van overmacht.
De leveringstermijn vangt aan op de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon door de koper.
Kan de verkoper deze leveringsdatum of -termijn niet naleven, dan informeert hij de koper hiervan onmiddellijk per aangetekende brief of door elk ander wettelijk bewijsmiddel.
De verkoper kan in deze kennisgeving een verlenging van de leveringsdatum of -termijn meedelen, die niet meer dan 25% van de aanvankelijk overeengekomen termijn kan bedragen.
Wordt deze nieuwe termijn overschreden, behoudens in geval van overmacht, dan kan de koper de overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling verbreken per aangetekende brief, onverminderd een vergoeding die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, met een maximum van 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.
Ingeval van verbreking wordt het voorschot binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van deze verbreking terugbetaald.
De twee voorgaande alinea’s zijn eveneens van toepassing indien de verkoper die laattijdig levert geen verlenging overeenkomstig het derde lid meegedeeld heeft.

1.2. Kan de koper het voertuig op de overeengekomen leveringsdatum of -termijn niet in ontvangst nemen, dan heeft de verkoper het recht om, na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief, behalve indien de koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg is van overmacht:
• garagekosten aan te rekenen en;
• de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, met een maximum van 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.

2. Prijs

2.1. De op de bestelbon vermelde prijs, exclusief taksen, mag niet worden verhoogd, onverminderd de toepassing van de hiernavolgende bepalingen.

2.2. Wanneer de overeengekomen leveringsdatum of de overeengekomen leveringstermijn 4 maanden overschrijdt, mag de verkoper elke wijziging in de maximumprijs (catalogusprijs) aanbevolen door de invoerder of de producent, op de overeengekomen prijs doorrekenen.
Wordt de overeengekomen prijs aldus verhoogd, dan heeft de verkoper de verplichting de koper hiervan onmiddellijk op duidelijke en ondubbelzinnige wijze per aangetekende brief te verwittigen. In dit schrijven moet ook melding worden gemaakt van de mogelijkheid voor de koper om de overeenkomst te ontbinden.
Bij een verhoging van de prijs kan de koper de overeenkomst ontbinden per aangetekende brief binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging.
Het eventuele voorschot zal binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van dit aangetekend schrijven, worden terugbetaald aan de koper.

2.3. Wordt bij toepassing van art. 1.1. vierde lid de overeengekomen leveringsdatum overschreden of de leveringstermijn verlengd, dan mag de overeengekomen prijs, exclusief taksen, geen enkele verhoging ondergaan.

2.4. De prijs van de wettelijk verplichte, op bestendige wijze aangebrachte toebehoren wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht.

3. Levering

3.1. De levering van het voertuig heeft plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

3.2. De koper draagt alle risico’s met betrekking tot het voertuig vanaf de effectieve levering.

3.3. Indien de productie van het bestelde voertuig zou worden stopgezet is de koop van rechtswege ontbonden.

4. Betaling

4.1. Behoudens akkoord van de koper en onverminderd de toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, kan de verkoper geen betaling eisen van een voorschot dat meer dan 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig bedraagt.

4.2. De integrale betaling, of het saldo bij de betaling van een voorschot, gebeurt contant op het ogenblik van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Gebeurt dit niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest aan het wettelijk tarief verschuldigd.
Onverminderd artikel 3.2., blijft het voertuig eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.
Bovendien kan de verkoper, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 10 kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende brief, de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de koper. In dit geval is de koper, onverminderd de bovenvermelde interesten, aan de verkoper een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade, met een maximum van 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.

4.3. De overhandiging van een cheque geldt niet als betaling: een cheque wordt slechts aanvaard onder voorbehoud van inning.

5. Productieproces

De koper erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt het evolutief proces inzake productie, technieken, technologie en design in de automobielsector in die zin dat sommige details kunnen afwijken van het bestelde model. Deze mogen evenwel geenszins afbreuk doen aan de specifieke kenmerken en/of het bijzonder door de koper beoogd gebruik, zoals vermeld op de voorzijde van de bestelbon.

6. Garantie

6.1. Wettelijke garantie
6.1.1. Overeenkomstig de artikels 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het voertuig en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de voornoemde levering.
6.1.2. Na verloop van de wettelijke garantie zoals voorzien in de vorige alinea, geniet de koper eveneens van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikels 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.
6.1.3. Elk gebrek aan overeenstemming moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld. Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.

6.2. Conventionele garantie
6.2.1. De modaliteiten van de conventionele garantie van de constructeur zijn vermeld in de garantievoorwaarden van de constructeur. De koper erkent een kopie van de garantievoorwaarden van de constructeur te hebben ontvangen en deze voorwaarden te aanvaarden.
6.2.2. De conventionele garantie van de constructeur tegen gebreken in het materiaal en in de productie bedraagt twee jaar en vangt aan op de dag van de eerste ingebruikname.
6.2.3. De herstellingen onder garantie van de constructeur kunnen bekomen worden bij de verkoper en/of bij elke erkende hersteller van het merk gevestigd in de Europese Economische Ruimte.
6.2.4. Elk gebrek aan overeenstemming dat zich voordoet binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering van het voertuig, wordt geacht te hebben bestaan op het ogenblik van de levering, tot bewijs van het tegendeel, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of van het gebrek aan overeenstemming.
6.2.5. De garantie dekt de normale slijtage van het voertuig niet. De garantie is evenmin van toepassing indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal of foutief gebruik van het voertuig, onder meer indien het onderhoud niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de constructeur of indien geen gevolg gegeven werd aan uitnodigingen voor specifieke technische nazichten (terugroepacties).
6.2.6. Voor de garantievoorwaarden en -uitsluitingen wordt uitdrukkelijk verwezen naar de garantievoorwaarden van de constructeur waarvan de koper erkent een kopie te hebben ontvangen.

7. Financiering en mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien

7.1. In voorkomend geval gebeurt de financiering overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, en inzonderheid haar artikel 18 met betrekking tot de mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien.
Indien de financiering gebeurt door de verkoper of door tussenkomst van de verkoper, dan zal hiervan melding worden gemaakt op de voorzijde van de bestelbon.

7.2. Indien op de voorzijde van de bestelbon voorzien is dat de koop werd gesloten onder de opschortende voorwaarde van de toekenning van een financiering, zonder tussenkomst van de verkoper bij het afsluiten van deze overeenkomst en indien de financiering geweigerd wordt door de kredietinstelling, dan zal de koper de verkoper hiervan zonder verwijl in kennis stellen.
Bovendien, moet het schriftelijk bewijs van deze weigering tot financiering per brief, binnen de maand van de ondertekening van de bestelbon, aan de verkoper meegedeeld worden. Het eventueel betaalde voorschot zal, in dat geval, onmiddellijk terugbetaald worden aan de koper. Indien de koper deze bepaling niet naleeft zal de koper aan de verkoper een vergoeding verschuldigd zijn die evenwel beperkt is tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.

7.3. De verkopen op salons, beurzen en tentoonstellingen, voor zover de betaling niet contant plaatsvindt, worden bovendien geregeld door de artikelen 86 en volgende van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met de in artikel 89 van deze wet voorziene bedenktermijn.

8. Overname van een tweedehandsvoertuig

Indien de bestelbon de overname van een tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering en betaling van een nieuw voertuig en van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd.
De overnamewaarde van het tweedehandsvoertuig, overeengekomen bij de bestelling van het nieuwe voertuig, is definitief, voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering door de koper, met uitzondering van kleine, voor de verkoper niet-essentiŽle details, volledig overeenstemt met de beschrijving ervan op het bij de bestelbon gevoegd document.

9. Documenten van de constructeur

Elk document uitgaande van de constructeur dat de technische eigenschappen van het bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is.

10. Overmacht

De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere partij hiervan op de hoogte per aangetekende brief binnen de 8 kalenderdagen van zijn kennisneming van het voorval.

11. Bewijs

In de voorafgaande bepalingen geldt de aangetekende vorm van het geschrift enkel ten titel van bewijs.

12. Bevoegde rechtbank

In geval van geschil is naar keuze van de eiser bevoegd:
• hetzij de rechtbank van de woonplaats van de verweerder of ťťn van de verweerders,
• hetzij de rechtbank van de plaats waar de verbintenissen of ťťn ervan zijn ontstaan of uitgevoerd worden,
• hetzij de rechtbank van de woonplaats van de koper.

13. Rally’s en wedstrijden

De koper verbindt zich ertoe noch rechtstreeks noch onrechtstreeks met het verkochte voertuig deel te nemen aan niet-toeristische rally’s, wedstrijden en in het algemeen aan alles wat strijdig is met een normaal gebruik van het voertuig of hieromtrent welke publiciteit ook te maken, zonder voorafgaand akkoord van de invoerder, op straffe van verval van zijn recht op de conventionele garantie van de constructeur.

14. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de koper zijn bestemd voor het klantenbeheer (met inbegrip van de dienst naverkoop, de waarborg en de veiligheid) van de verkoper waarvan de coŲrdinaten op de factuur zijn vermeld alsook voor de direct marketing doeleinden en het klantenbeheer van Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV Tollaan 68, 1200 Brussel. Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en op de verbetering van deze gegevens. Hij heeft eveneens het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de voorgenomen verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens die worden verkregen met het oog op direct marketing.

15. Hoedanigheid en verbintenis van de koper

15.1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de koper een consument is in de zin van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument of in de zin van artikel 1649 bis § 2,1° van het Burgerlijk Wetboek d.w.z. wanneer hij het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van deze overeenkomst aanschaft of gebruikt voor niet-beroepsmatige of niet-commerciŽle doeleinden.

15.2. Wanneer de koper geen consument is in de zin van artikel 15.1. hierboven vermeld, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing met uitzondering van de artikels 1.1., 2.1., 2.2., 2.3., 4.1., 6.1., 6.2.4., 7.1., 7.2., 9 en 12.
In dergelijk geval:
• is de leveringsdatum of -termijn altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis van de verkoper;
• zijn de op de voorzijde van de bestelbon vermelde prijzen vatbaar voor verhoging indien de invoerder of de constructeur de aanbevolen catalogusprijs verhoogt;
• wordt artikel 5 aangevuld als volgt:
“De zichtbare gebreken aan het lakwerk, het koetswerk en de binneninrichting moeten onverwijld per aangetekende brief aan de verkoper gemeld worden. De overige zichtbare gebreken moeten per aangetekende brief aan de verkoper gemeld worden, ten laatste binnen de 10 kalenderdagen vanaf de levering”
• wordt artikel 6.1. vervangen door de volgende bepaling:
“De koper geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken bepaald in de artikels 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.
Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.”
• zijn de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de verkoper uitsluitend bevoegd.

15.3. De koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe het voertuig te verwerven voor persoonlijk gebruik of voor verhuur of leasing en niet om het in nieuwe staat met commerciŽle doeleinden (winstoogmerk) voort te verkopen (en in het bijzonder indien hem voordelige voorwaarden werden toegekend). Indien de koper deze verbintenis niet naleeft, behoudt de verkoper zich het recht voor:
• hetzij de verkoop als ontbonden te beschouwen zonder dat de verkoper tot enige schadeloosstelling gehouden zal zijn;
• hetzij van de koper een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 10 % van de prijs van het voertuig.
• hetzij de uitvoering van elke andere lopende bestelling op te schorten zolang de koper zijn verbintenis niet bevestigd heeft om hogervermelde verplichting te respecteren voor wat betreft de andere bestelde voertuigen.


2. Werkplaats

1. De betrekkingen tussen maatschappij-verkoopster en de klant worden uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden.

2. Behoudens andersluidend beding, zijn al onze facturen contant betaalbaar ten zetel van de maatschappij-verkoopster, ten laatste op het ogenblik van de levering. De gefactureerde prijzen zijn deze van kracht op het ogenblik van de levering of de beŽindiging van de werken. De verkochte materialen blijven volledig onze eigendom tot bij de integrale betaling van de factuur.

3. Laattijdige betalingen geven van rechtswege automatisch en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot een intrest van 9 % op jaarbasis en dit per begonnen maand vanaf de vervaldag. Zo een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald is op de vervaldag, vervallen alle eventueel toegestane termijnen.
Bovendien zal in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd worden met 15 % met een minimum van € 124 en een maximum van € 1.859, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

4. De kosten van prijsopgave vallen ten laste van de klant. Alle aanduidingen in de bestekken, tarieven of publiciteit mogen nooit als een vaste offerte beschouwd worden. De prijzen zijn netto voor levering ten zetel van de maatschappij-verkoopster; alle verpakkingskosten, transportkosten, taksen en andere rechten zijn ten laste van de klant. Het herstellingsorder van de klant beperkt zich niet uitsluitend tot de erin vermelde werken, doch laat de maatschappij-verkoopster toe bijkomende werken waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering van de bestelde werken blijkt uit te voeren en aan de klant aan te rekenen, zonder dat zijn voorafgaandelijke schriftelijke toestemming hiervoor vereist is.

5. De levering en inbezitneming worden steeds geacht gebeurd te zijn in de gebouwen van de maatschappij-verkoopster. Alle risico’s zijn ten laste van de klant vanaf de levering.

6. Elke klacht betreffende werken of leveringen aangestipt op onze facturen moet ingediend worden per aangetekend schrijven per post, binnen de acht dagen na de datum van de facturatie. Zo niet worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.

7. De goederen, zelfs franco verzonden of door onze aangestelden vervoerd, zijn op risico van de bestemmeling.

8. De leveringstermijnen voorzien op de bestelbonnen, bestekken enz. zijn slechts als aanduiding opgegeven en zijn niet strikt toepasselijk. De klant mag in geen geval de niet-naleving van de vastgestelde leveringstermijnen inroepen om schadevergoeding of nietigverklaring van de overeenkomst te eisen.

9. Aanvaarding van wissels, cheques, orderbrieven of andere gespreide betalingen vormen geen schuldvernieuwing en onze algemene voorwaarden blijven toepasselijk.

10. De toepassing van de reglementering betreffende de belastingen op de toegevoegde waarde zal gedaan worden volgens de aanduidingen van de klant en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.

11. De leveringen zullen niet teruggenomen of verwisseld worden.

12. Onze standaard ruilprijzen zijn vastgelegd met de overweging dat de hoofdbestanddelen of de belangrijkste stukken (carter, krukas, enz.) van de aggregaten of gehelen (motor, versnellingsbak, pompen, enz.) die wij terugnemen in goede staat zijn en geschikt om opnieuw gebruikt te worden. Wanneer bij het demonteren of het in orde zetten van de teruggenomen aggregaten of gehelen blijkt dat dit niet het geval is, behouden wij ons het recht voor de bijkomende onkosten (onderdelen en loon) aan de klant te factureren.

13. De waarborg is beperkt tot deze door de constructeur gegeven en welke de klant erkent te kennen en te aanvaarden.

14. De klant zal zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding voor plaatsgebruik verschuldigd zijn van € 7,44 per dag excl. btw, zo:
• hij het voertuig zonder instructies in onze instellingen laat;
• hij binnen de drie dagen volgend op de beŽindiging der werken het voertuig niet afhaalt.
Bovendien geschiedt de stalling van het voertuig in dit geval op het uitsluitend risico van de klant.

15. De klant zal erover waken geen voorwerpen in het voertuig achter te laten wanneer hij dit aan de maatschappij-verkoopster toevertrouwt. Hij zal geen enkel verhaal hebben tegen deze laatste in geval van verdwijning van voorwerpen in het voertuig achtergelaten.

16. Alle opdrachten door de klant gegeven, worden geacht deel uit te maken van ťťnzelfde globale overeenkomst. De garage behoudt zich dus het retentierecht voor: zij kan eerst ALLE openstaande facturen laten betalen vooraleer de wagen opnieuw afgeleverd wordt. Dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, wel automatisch en van rechtswege.

17. Clausule van eigendomsvoorbehoud: wij blijven eigenaar van de verkochte goederen zolang deze niet volledig betaald zijn en kunnen de niet-betaalde goederen te allen tijde terugvorderen in alle omstandigheden, zolang deze niet volledig betaald zijn. Dit zelfs indien de klant reeds de originele factuur ontvangen heeft die nog niet volledig betaald werd. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen of niet aan derden af te staan zolang zij eigendom van de verkoper blijven. In geval van niet-naleving van dit verbod zal een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van de verkoopprijs door de koper verschuldigd zijn. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen.
De klant verbindt zich ertoe de verkoper in te lichten over iedere tussenkomst van zijn schuldeisers zoals bijvoorbeeld inbeslagname, en dient de kosten van verweer tegen deze tussenkomst te dragen. In voorkomend geval vrijwaart hij de verkoper daaromtrent.

18. Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de maatschappij of de exploitatiezetel van de maatschappij-verkoopster gevestigd is, welke ook de betalings- of leveringswijze zij. In ieder geval is het Belgisch recht van toepassing.

19. Sociale zetel van de invoerder: Mercedes-Benz N.V. - Tollaan 68 - 1200 Brussel.

 

Waar bent u naar op zoek?